JMB TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

 

 

ul. Ciasna 15 lok. 8

00-232 Warszawa

 

 

adres e-mail: jb@jmbtrust.pl

 

 

 

 

 

Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000531546, nr NIP 5252601782, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 5.000 PLN.